ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် ဆေးပညာနှီးနွှယ်တက္ကသိုလ် များ၌ အောက်ဖော်ပြပါသင်တန်းများကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါနေ့ရက်များတွင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်သို့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း သတင်းပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၏ Facebook Page, Website တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ခြင်း၊ တက္ကသိုလ်များသို့ တိုက်ရိုက်စုံစမ်း မေးမြန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်

သင်တန်း

ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

သတင်းပေးပို့ နိုင်သည့်ကာလ

တတိယနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ်(၅/၂၀၂၂)အတန်းသစ်

၁၂-၅-၂၀၂၂

၂-၅-၂၀၂၂ မှ ၃၁-၅-၂၀၂၂ထိ

ဒုတိယနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ်(၁၂/၂၀၁၉)(ပုံမှန်)သင်တန်း

၁၂-၅-၂၀၂၂

ဆေးပညာအခြေခံနှစ်(၁၂/၂၀၁၉) (ပုံမှန်)သင်တန်း

၁၈-၄-၂၀၂၂

၅-၄-၂၀၂၂ မှ ၆-၅-၂၀၂၂ထိ