(၂၀၂၃)ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ပြီး ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်များ၏ ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ မိမိစရိတ်ဖြင့် ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများစာရင်း

Download Document